Blagajna bis bis

Potvrda iz novitus lupo blagajne vrlo je aktualna èinjenica, za upravitelja i za kupca. Oni koji su savr¹eni imaju obvezu izdavati takve dokaze o prodaji, novi bi trebali, neko vrijeme, sa sobom ukloniti raèun.

Na¾alost, veæina nas na raèunima ne pridaje mnogo pozornosti, ¹to je u mnogim sluèajevima lo¹a posljedica. Koliko dugo trebamo uzimati takve otiske iz blagajne i u kojim situacijama oni mogu biti korisni?

U sluèaju poduzetnika, potreba je vrlo jednostavna. Oni bi trebali èuvati kopije svojih raèuna 5 godina - u sluèaju revizije naslova riznice. Za¹to takav dokument za klijenta?Ovaj mali komad papira u sluèajevima napajanja mo¾e imati veliko znaèenje. Ako znamo valjanost blagajne i znamo kako pravilno pohraniti takav dokument, mo¾emo mnogo dobiti. To ljudima, prije svega, govori o stavkama u kojima planiramo reklamirati kupljenu robu ili im dati naplatu. U tom sluèaju, prodavatelj æe od nas zatra¾iti da poka¾emo raèun - potvrdu ogla¹ene transakcije. U koje vrijeme moramo zapamtiti kada nam je raèun potreban da bismo izlijeèili ¾albe? Ako kupujemo prehrambene proizvode, mo¾emo prijaviti probleme povezane s njima do 3 dana. Dulje vrijeme trebamo èuvati ove raèune, koji su dokument o kupnji odjeæe, obuæe, namje¹taja ili audiovizualne opreme. Ovdje nam zakon daje 24 mjeseca za otkrivanje prednosti i prijavu pritu¾be. Toèno u trenutku kada neæemo primiti raèun, na¹a pritu¾ba neæe biti prihvaæena. ©to je veæa prednost ogla¹ene robe, to je veæi gubitak u kombinaciji s nedostatkom dokumenta koji potvrðuje takvu prodaju.

Prisjetimo se raèuna koje nam prodavatelj mora dati tijekom kupovine. Pobrinimo se da takve dokumente nosimo na zdrav naèin. Mo¾emo izraditi omotnice u kojima æemo prikupljati raèune u kronolo¹kom vremenu, mo¾emo ostaviti posebnu kutiju za ovaj projekt. Va¾no je da je dokument kojim se potvrðuju transakcije koje smo izvr¹ili za¹tiæen sve dok to mo¾e biti temelj za podno¹enje pritu¾be.