Blagajna

Mislim da smo se svi susreli kao u hipermarketima i drugim supermarketima s blagajnama. Dakle, na njima, prodavaèi raèunaju na¹e uèinke i ispisuju nam raèun. Èesto, meðutim, ne znamo ¹to je zapravo taj iznos. U miru, veæina kalkulacija mo¾e se lako stvoriti na kalkulatoru. Za¹to je onda blagajna nu¾na zaliha robnih marki i trgovina?

Kasa je iznos za registraciju. Zatim tu je i elektronsko jelo èiji je predmet registracija prometa, kao i porezne stope. Ukljuèujemo porez na dohodak i PDV kada je rijeè o visini poreza. Na njegovu velièinu utjeèe prodaja na malo. Za razliku od izgleda, neki od tih iznosa ne sadr¾e fiskalnu memoriju. Zatim se sve informacije o kupnji bilje¾e u stranim, ispravno osiguranim uspomenama. Meðutim, fiskalne kockarnice i dalje su najpoznatije. Usmjereni su upravo na Poljsku, Italiju i Grèku. Takve blagajne imaju zasebnu fiskalnu memoriju s izvanrednim svojstvima. Oznaèeni su jedinstvenim brojem. Na kraju prodajnog dana preporuèuju se iznosi poreza na takvom blagajniku. To su tekuæi neto i bruto iznosi.

Grey Blocker

Takoðer je vrijedno odgovoriti na pitanje tko bi trebao biti takav fiskalni iznos. ®elim znati iz prihoda svih institucija ili privatnih ¾ena. Ako prihodi prelaze odreðeno ogranièenje, tada biste trebali ulagati u fiskalni iznos. Visinu zida odreðuje Ministarstvo financija. Tu je i skupina robe koja se mo¾e prodati samo kada imate takav fiskalni iznos. To je, izmeðu ostalog, za alkohol i duhanske proizvode. Nakon izvr¹enja dana prodaje, svaka vrsta blagajne du¾na je izvr¹iti dnevno fiskalno izvje¹æe. Neophodna je i traje kasnije zapisana u umu date blagajne. Ne mo¾e se promijeniti ili izbrisati.

Naravno, blagajne se jo¹ uvijek obièno koriste u poslovnim i supermarketima. Meðutim, ako vodimo privatni posao, a na¹a dobit prelazi odreðenu granicu, trebali bismo ulagati u takav elektronièki ureðaj. Zahvaljujuæi njemu moæi æemo ispuniti sve formalnosti.