Blagajni chomikuj

Svako mlaðe dr¾ava, ozbiljniji ugostiteljski objekt, ¾eli da usluga bude uèinkovita i korisnici sretni. Posjetitelji koji posjeæuju odreðeno podruèje ne ovise samo o dobroj hrani, veæ o toènom i brzom poslu¾ivanju. Restaurateurs sve èe¹æe preuzimaju promjenu blagajne za internet va¾nost uz profesionalni program ugostiteljstva, ¹to definitivno pobolj¹ava uslugu prostorija.

Spartanol

POS sustavi softver opcije, koja se pojavljuje preko ¾eljama vlasnika restorana, barova, pizzeria, fast food mjestima, kafiæima i druge institucije s pravom profilu. To omoguæuje u èitljivom obliku za upravljanje prodaje i, ¹to je najva¾nije, ne zahtijeva posebnu obuku za radnike, jer je njegova operacija je slièna blagajni s posljednjeg razlika je u tome ¹to su svi poslovi proizvedena na zaslonu osjetljivom na dodir. Tu je neusporedivo vi¹e nego u tijelu br¾e, ¹to uvelike olak¹ava proizvodnju i uzroci zaboraviti zamjene papira koji je dao najmanje oèekivano vrijeme ili evidenciju hrane, ¹to je èesto te¹ko pogotovo nove vrste.POS sustavi u jasnom i jednostavnom rje¹enju omoguæuju odabir jela naruèenih od strane klijenta, ostavljajuæi otvoreni raèun na neodreðeno vrijeme, ako ste ¾eljeli odabrati ne¹to vi¹e. Oèistite informacije o zaslonu o dodjeljivanju konobara odreðenoj tablici, a èak i informacije o pojedinostima narud¾be omoguæuju jednostavnu kontrolu nad radom prostora te u uspjehu velikog broja ¹tandova ne ¹alju pogre¹ke. Zahvaljujuæi moguænosti usklaðenosti s drugim ureðajima koji se koriste u restoranu, ukljuèujuæi pisaèe, elektriène ljuske i terminale za plaæanje, omoguæuje vam jednostavno i uèinkovito raditi.Pos sustavi su gastronomski softver s izdavanjem ugostitelja, ¹to poma¾e poveæati prodaju, èime se poveæava profit i smanjuje operativne tro¹kove. Ulaganje u takav sustav je investicija dugi niz godina, jer se mo¾e pretvoriti u potrebe objekta. Znamo da manji prostor ima posebne zahtjeve od, primjerice, lanca velikih restorana. I ono ¹to je vrlo va¾no pru¾a jedno jamstvo potpune kontrole nad svakim sektorom rada. I svaka kontrola je sreæa klijenta koji æe rado vratiti se ovdje.