Blagajni s ili bez elektronieke kopije

Posnet blagajna sigurno je sasvim drugaèiji, od obiènih, gdje kopiramo potvrdu na rolama, papirnate trake, koje dr¾imo, kao porezne evidencije, kroz delikatnije, gdje su kopije raèuna elektronske. Najèe¹æe blagajnu i elektronièku kopiju raèuna èine brojni testovi za svoje korisnike.U fiskalnim ureðajima s elektronièkom kopijom raèuna, elektronièki nosaè podataka je odgovarajuæa kartica. U svim alatima koristite karticu koju proizvoðaè koristi.

Takve kartice mogu sadr¾avati nezamislivu kolièinu informacija. Kad sam saznao da je to milijun raèuna, ostao sam bez rijeèi. Koliko bih morao zadr¾ati toliko transakcija? Poèeo sam shvaæati za¹to je takav fiskalni iznos jaèi. Nesumnjiva prednost je njezino postojanje i èinjenica da blagajna ili usluga elektronièkog pisaèa ne dijele u potpunosti od usluge tradicionalnih blagajni. Sve funkcije koje su snimljene kopije ispisa na kartici proizvode se automatski. Dakle, blagajna i elektronièki primjerak potvrde olak¹avaju na¹e poslovanje, i naravno, nije mi se èinilo, to ote¾ava.

http://hr.balladportal.eu/goran-ivanovic-flexa-plus-optima/

Savr¹eno se smatra da blagajna mo¾e funkcionirati na cacheu, au meðuvremenu mo¾emo izvaditi karticu i spojiti je na raèunalo. Potrebno nam je trenutak da proèitamo na¹e moguænosti i mo¾emo hrabro istra¾iti ¹to nam treba u odreðenom trenutku. Ovo je zgodna memorija i nije toliko mala da bi se trebala vratiti nakon nekog vremena. Ovaj pametni ureðaj neæe dopustiti nikakve promjene za unos kartice. Postavljanjem s elektronièkim potpisom to sprjeèava i ureðaj otkriva smetnje. Blagajna nas dodatno obavje¹tava kada se kartica popuni i javi zatvaranjem medija. Mo¾ete samo po¾eljeti ne¹to takvo, jer je stvaranje milijunskih primitaka san svakog prodavatelja.Stoga, ne ukljuèujem strahove o blagajni s elektronièkom kopijom raèuna. Ne postoji mnogo prikladniji oblik od svih masa rezervnih valjaka papira.