Blagajnu ili fiskalni pisae

Prema zakonu do kraja 2014. godine, subjekt èija prodaja za rad fizièkih osoba koje ne obavljaju financijske aktivnosti i pau¹alni poljoprivrednici nije prelazila 20.000 PLN godi¹nje nije bio obvezan evidentirati prodaju na iznosima podnositelja registracije. Kako su se te odredbe promijenile? Je li potrebna blagajna u ugostiteljskim objektima?

Od 2015. godine spomenuti propisi prestaju se primjenjivati na ¾ene koje vode male barove, kuæe s pripremljenom hranom i kabine za „brzu hranu“. Sadr¾aj obvezujuæih odredbi ne odnosi se i na subjekte koji pru¾aju usluge odr¾avanja u velikim ugostiteljskim objektima. Takoðer je rijeè o onima koji sezonski pru¾aju na¹e usluge. Slièna je situacija iu uspjehu subjekata koji pripremaju hranu za vanjske kupce.U klubu s receptom vlakom u 2015. godini, svakodnevno su svi obveznici koji se bave gastronomskim uslugama apsolutno obvezni koristiti blagajnu prilikom prodaje. U sada¹njem sluèaju nema mjesta za velièinu prostora, ili postoji veliki restoran, ili mali bar, bez obzira radi li sezonski ili cijele godine. Takoðer, iznos ostvarenog dohotka nije va¾an.Treba napomenuti da je zakonodavac razmi¹ljao o razdoblju uvoðenja takvih valuta u gastronomsku sferu. Stoga je blagajna u ugostiteljskom objektu bila potrebna najkasnije do 1. o¾ujka 2015. godine. Do tog dana blagajnu je trebalo brzo protratiti, programirati, spremno proèitati i dodatno prijaviti poreznom uredu. & nbsp; Blagajna bi se trebala sjeæati i instaliranog gastronomskog softvera, s preostalim stopama PDV-a za stavke iz drugih kategorija, ¹to je bio va¾an uvjet za 90% popusta na kupnju blagajni.

U sluèaju pru¾anja ugostiteljskih usluga, ako porezni obveznik do 31. prosinca 2014. godine nije prekoraèio granicu prometa (20.000 PLN, registarska blagajna morala je stupiti na vlastitu ulogu najkasnije do 1. o¾ujka 2015. godine. Meðutim, kada je porezni obveznik koji je vodio malu gastronomiju prekoraèio ogranièenje prometa, potrebno ga je ukloniti iz blagajne prije 1. sijeènja 2015., ali ne u prosincu, ali u studenom je trebalo uvesti blagajnu do 1. veljaèe 2015.Potrebna je i obveza kori¹tenja blagajne za mjesta otvorena nakon 1. sijeènja 2015. godine. U tim podruèjima, kasu treba staviti u dvomjeseèni proces, na kraju mjeseca u kojem je pru¾ena prva ugostiteljska usluga.