Brod za ovisnost

Ovisnost o pornografiji je patolo¹ki uzorak (od granice seksualnog zlostavljanja i web-holizma koji se sastoji od potpune podreðenosti dnevne rutine do gledanja pornografskog materijala. Za ovisnike, promatranje pornografskog filma je dobar naèin da se postigne seksualno zadovoljstvo, tako da klasièni seksualni odnos s drugima vi¹e nije privlaèan njemu. Ne ukljuèuje ni¹ta neodgovarajuæe u uspjehu kada se pornografski film koristi tijekom masturbacije ili kao dio predigre ¹to poveæava uzbuðenje obaju partnera. S poremeæajem nastavljamo vje¾bati samo kada se ¾eli cijeli raspored dana u smislu moguænosti dobivanja zadovoljstva od kroniènog promatranja pornografskih materijala. Osoba koja pati od ovisnosti o pornografiji probudila se promatranjem pornografije èak i tijekom radnog vremena ili u vrijeme koje je trebao potro¹iti na znanje ili druge du¾nosti. Lijeèenje se izra¾ava kao neophodna terapijska rje¹enja kada ovisnik poèinje osjeæati da gubi kontrolu nad vlastitom sudbinom, a patolo¹ka potraga poèinje diktirati strategiju svakodnevnog ¾ivota.

Jinx Repellent Magic Formula

Iako gledanje pornografije djece mo¾e stvoriti pusto¹ u svojoj psihi, u odraslima (obièno ugovorna priroda materijala o kojemu se raspravlja, to obièno nije takva opasnost. Meðutim, pod uvjetom da nije brzo ovisna o pornografiji, tj. Neobuzdanom ovisnosti koja stvara nadzor nad svim drugim elementima ¾ivota osobe. Postoji pet stupnjeva ovisnosti o pornografiji: otkrivanje, eksperimentiranje i pretra¾ivanje, neosjetljivost, eskalacija i implementacija. Lijeèenje ovisnièke grupe ¾ena zapoèinje tek nakon ¹to stigne u petu fazu, kada (jo¹ uvijek uzbudljivo pasivno gledanje pornografskog materijala trenutno ne donosi nikakvo zadovoljstvo. Nakon ¹to su veæ iskoristili sve dostupne erotske potencijale interneta, ovisnici poèinju tra¾iti prilike za stjecanje osobnih vje¹tina koje mogu biti nepovoljne za druge ljude. Na¾alost, èesto je samo do¾ivljaj neugodnih posljedica pona¹anja u pitanju koji otupljuju ovisnost ovisnika o pornografiji i daju mu razlog za podno¹enje za¹tite seksologu.