Blagajni s ili bez elektronieke kopije

Posnet blagajna sigurno je sasvim drugaèiji, od obiènih, gdje kopiramo potvrdu na rolama, papirnate trake, koje dr¾imo, kao porezne evidencije, kroz delikatnije, gdje su kopije raèuna elektronske. Najèe¹æe blagajnu i elektronièku

Rizik od eksplozije ex

Radoholizam je jaka mentalna ovisnost. Ona se oèituje u stalnoj potrebi za ispunjavanjem na¹ih du¾nosti, u èemu je zanemarena obitelj, prijatelji, odmor i mir. Naravno, stvar je u nekom aspektu svega

Vakuumsko pakiranje gdynia

U novije vrijeme èesto nemamo vremena svaki dan kupovati. Preoptereæeni, ne osjeæamo se kao da gubimo trenutke koje bi mogli potro¹iti na zati¹je i povratiti snagu. Dakle, èesto radimo u trgovini.