Definicija prevoditelja

Veæ postoji stajali¹te da ako prijevod treba ¾ivjeti zdravo, to bi trebao obaviti sudski tumaè. Meðutim, zakleti prevoditelj, ba¹ kao i svaki novi prevoditelj, je da ¾elite ¾ivjeti vi¹e po¾eljno manje sposobnih i vi¹e ili nekolicina izabranih da traju va¹u profesiju. Opæenito govoreæi, za stjecanje zvanja sudskog tumaèa potrebno je provesti dr¾avni ispit koji æe nam dati odgovarajuæe dozvole. Teoretski, dakle, zakleti prevoditelj treba imati te¾e znanje i spremnost od obiènog prevoditelja. Posljedica toga bit æe ne samo (u zakonu mnogo bolje prevedeni tekst, veæ i veæe vrijednosti usluge. Ljudi koji moraju prevoditi, ali nemaju dodatnih sredstava, trebali bi o tome razmisliti, ili æe im sigurno biti potreban prijevod zakletog prevoditelja. Prvo, treba vratiti èinjenicu da je sudski prijevod posljednji tiskani èlanak, na kojem sve stranice imaju peèat prevoditelja i potvrdu da svaka zamijenjena stranica ima isti sadr¾aj kao i izvornik. Onda je to nu¾na vrsta prijevoda, kada je slu¾beni prijevod, kao ¹to su diplome, potvrde ili fakture, ulaz u prijevod.Svakako, tekst koji nije slu¾bena èinjenica mora biti preveden od strane sudskog tumaèa, kao dokaz kada se koristi kao dokaz. Gornji opis pokazuje da je sudski prijevod vrsta materijala s posebnom te¾inom, a ako to onda nije potrebno, ne bi trebalo naruèiti beznaèajan tekst zakletom prevoditelju. Osim toga, ¹to je dodatno jednostavno, sudski prijevod je va¾an dokument tako da mo¾e imati pogre¹ke. Meðutim, kada znate, sudski tumaè je takoðer èovjek, a pogre¹ka je ljudska stvar. Naravno, sudski tumaè koji ima veliku radnu etiku odbija prevesti tekst koji ne razumije, to jest, nije konkretan ili ne zna. U ovom sluèaju situacija je niska - tra¾imo jo¹ jednog sudskog tumaèa. Meðutim, da biste se saèuvali od pogre¹ke, uèinkovit postupak je da preuzmete urede ili prijevode od usluga koje stvaraju drugaèiji popis zadovoljnih klijenata.