Eksplozija zemlje

Eksploziju karakterizira brzo razdvajanje velikih energetskih mjera. Ovaj dogaðaj uzrokuje mnoge prijetnje. Eksplozije su najèe¹æe praæene naglim poveæanjem temperature i tlaka, emisije zraèenja (npr. U obliku munje ili svjetlosnog pulsa nuklearne eksplozije ili akustiènih valova (obièno je to zvuk ili karakteristièan udarac snimka. Ne bez poèetka ovaj nekontrolirani fenomen ispunjava ljude strahom.

Koji su prostori potencijalno eksplozivni? Najèe¹æe ih zauzimaju zone u kojima atmosfera u sluèaju potencijalne prijetnje mo¾e biti eksplozivna. Kao eksplozivna atmosfera kontaktira se posebna mje¹avina zapaljivih tvari u konstrukciji plinova, para ili magle, tj. Smjesa s zrakom u atmosferskim uvjetima pri kojima su temperature previsoke. Va¾no je znati da u eksplozivnoj atmosferi samo iskre ili elektrièni luk mogu izazvati eksploziju.

Najvi¹e eksplozivne atmosfere su m.im. kemijske tvornice, rafinerije, benzinske postaje, elektrane, tvornice boja, lakirnice, benzinske crpke, vozila, postrojenja za proèi¹æavanje otpadnih voda, zraène luke, mlinovi za ¾itarice ili brodogradili¹ta. Paljenje na gore navedenim mjestima dovelo bi do eksplozija, èiji bi uèinci bili ogromni. Zasigurno bi uzrokovali ogromne materijalne gubitke i ugrozili ljudski ¾ivot.

Da bi se sprijeèila velika ¹teta, ne treba podcjenjivati preventivno djelovanje, koje vrijedi eksploziju. U mnogim zemljama stvoreni su posebni zakoni, informacije i standardi kako bi se smanjio rizik od eksplozije i kako bi se uklonile moguæe ¹tete. U prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije treba ugraditi sustav koji æe osigurati sigurnost stanara.