Fiskalna blagajna novitus sento e uputa za uporabu

Potvrda iz novitus lupo blagajne je vrlo va¾na èinjenica za investitora i za èovjeka. Temeljna obveza je izdavanje takvih dokaza o prodaji, a ostali bi u svako doba trebali ponijeti sa sobom potvrdu o prodaji.

Na¾alost, veæina nas ne obraæa vi¹e pozornosti na raèune, koji u mnogim sluèajevima stvaraju ozbiljne posljedice. Koliko dugo trebamo uzimati takve ispise iz blagajne i koje nam moguænosti mogu biti korisne?

U sluèaju poduzetnika, prijedlog je potpuno jednostavan. Oni bi trebali èuvati kopije svojih raèuna 5 godina - u sluèaju revizije naslova riznice. Za¹to takav dokument za klijenta?Ovaj mali komad papira mo¾e stvoriti veliku va¾nost u mnogim sluèajevima. Ako znamo valjanost blagajnièkog raèuna i znamo kako pravilno pohraniti takav dokument, mo¾emo mnogo dobiti. To se prije svega odnosi na oblik u kojem ¾elimo ogla¹avati kupljenu robu ili je takoðer osigurati za naplatu na¹eg novca. U tom sluèaju, prodavatelj æe od nas zatra¾iti da poka¾emo raèun - potvrdu ogla¹ene transakcije. Koji su rokovi koje trebamo razmisliti o tome kada primitak radi u stvaranju pritu¾bi? Ako kupujemo prehrambene proizvode, mo¾emo prijaviti probleme vezane uz njih do 3 dana. Dulje vrijeme trebamo èuvati ove raèune, koji su dokument o kupnji odjeæe, obuæe, namje¹taja ili RTV opreme. Ovdje nam zakon osigurava 24 mjeseca da pronaðemo nedostatak i podnesemo ¾albu. Upravo na vrijeme, ako neæemo primiti raèun, na¹a pritu¾ba neæe biti prihvaæena. ©to je veæi broj proizvoda koji se ogla¹ava, to je znaèajniji gubitak povezan s nedostatkom dokumenta koji potvrðuje takvu prodaju.

Zato se sjetimo potvrda koje nam prodavatelj mora dati tijekom kupovine. Nemojmo zaboraviti ni dr¾ati takve dokumente na po¹ten naèin. Mo¾emo napraviti koverte u kojima mo¾emo napraviti raèune u kronolo¹koj organizaciji, mo¾emo dati posebnu kutiju za tu du¾nost. Va¾no je da dokument koji potvrðuje izvr¹ene transakcije nosimo sve dok postoji osnova za podno¹enje pritu¾be.