Fiskalni pisae novitus hd e

POS sustav (prodajno mjesto je fotografija sa samim sobom u koherentnu cjelinu odgovarajuæih postavki ureðaja koji imaju namjenski softver koji izraðuje vlastitu kontrolnu stanicu, npr. Registar blagajne. Ovaj sustav prati i osigurava najva¾nije informacije, npr. Naèin plaæanja, ime kupca i njegov NIP broj, mjesto izvr¹enja transakcije i naziv proizvoda zajedno s njegovom vrijedno¹æu i PDV-om.

POS transakcije se vide pomoæu raznih ureðaja. Do posljednjeg su fiskalni pisaèi, barkod skeneri, POS pisaèi (pred-raèuni i èitaèi magnetnih kartica. Ove pozicije su sada gotovo neophodne u tvornicama koje masovno registriraju prodaju robe ili pomoæ. Brojka meðu njima ovisi o pravilnicima ministra financija i dobrim zakonima.Struènjaci na povr¹ini pripremaju POS sustave prilagoðene poslovima pojedinih objekata. Ovome radu prethodi telefonski poziv ili ¾ivjeti tijekom kojih se prikazuju oèekivanja o tijelu i njegovom postojanju. Obièno se to radi prije stvaranja investicije. Zatim se odreðuje mjesto kabliranja i mjesto naplate.POS sustavi poèinju u razlièitim vrstama ugostiteljskih i poslovnih prostora, npr. U restoranima, trgovinama, barovima, klubovima, centrima za usluge kupcima (po¹ta, uredi itd. Aplikacije æe vjerojatno biti beskonaèno lako meðusobno ovisne o potrebama.Pravilna provedba ovog aran¾mana u uredu ili nazivu odluèno pobolj¹ava protok podataka izmeðu klijenta i osoblja i vlasnika. Do. Eksperimenti koji se provode u uvjerenju da æe postotak poveæanja u uèinkovitom protoku informacija iznositi do 60%, a brzina korisnièke usluge je oko 25%, tako da se transakcije provode br¾e.Implementacija taktilnih POS sustava u tvrtki olak¹ava rad na poznat i uoèljiv naèin. Mo¾ete i u veæoj mjeri pitati njegovu uèinkovitost i profitabilnost prodaje.