Kategorija c lijeenieki pregledi

Kolposkopsko ispitivanje je pitanje koje mo¾e znaèajno podr¾ati otkrivanje bolesti kod pacijenta koji æe uspjeti u takvom pitanju. Kolposkopom je prisutna medicinska oprema koja se koristi za upotrebu komadiæa tkiva iz vagine, stijenke maternice ili stidnice.

Zahvaljujuæi tome, normalan lijeènik, s odgovarajuæim mi¹ljenjem, mo¾e bolje izgledati u takvom tkivu i procijeniti jesu li na njemu zapisali promjene. Kolposkopija je pitanje koje zahvaljujuæi odgovarajuæoj opremi mo¾e lijeèniku dati pravi pogled na vaginu, zid maternice, kanal i vulvu pacijenta. Tada postoji studija koja vam praktièki osamdeset posto omoguæuje da pronaðete rak, bolest koja jo¹ uvijek nije izljeèiva. Zahvaljujuæi posljednjem pitanju, rak se treba nalaziti u ranoj fazi, zahvaljujuæi tome ¹to æe to biti naèin lijeèenja pacijenta. Citologija, koja se obièno izvodi tijekom ginekolo¹kog pregleda, otkriva kancerogene promjene, iako na sedamdeset posto. Meðutim, trenutno lijeènici vjeruju da je najbolje kombinirati obje ove tehnologije, tj. Napraviti citolo¹ki i kasnije kolposkopski pregled. Obje kombinirane metode pru¾aju praktièno stopostotnu ¹ansu za otkrivanje raka u takvoj fazi da æe nakon neposredne intervencije biti izljeèiva. Zahvaljujuæi kolposkopu, koji vam omoguæava da pogledate ¾enske organe iz blizine, lijeènik mo¾e dobro skicirati mjesto moguæeg kirur¹kog zahvata, a nakon njegovog rada mo¾e provjeriti je li ga pravilno napustio. Citolo¹ki pregled je studija koja se daje ¾enama koje su pre¹le dvadeset i petu godinu ¾ivota i koje su do¾ivjele seksualni odnos. Svaki netoèan rezultat (èak i najmanje odstupanje u citologiji treba dodatno provjeriti kao dokaz samo pomoæu kolposkopa. Prije takvog testa, odbijanje bilo kakvog ometanja cerviksa i vagine je prisilno, stoga ginekolo¹ka ispitivanja ne mogu biti provedena ili seksualni odnos ne bi trebao biti dopu¹ten nekoliko dana prije pregleda. Osim toga, pitanje nije izgraðeno tijekom menstruacije. Medicina se sve vi¹e brine. To je iznimno dobro, jer je borba protiv raka, koji se neprestano prihvaæa kao neizljeèiva bolest, lo¹a. Na¾alost, otkrivanje te bolesti prekasno praktièki se uvijek baca na pacijentovu smrt. Stoga je kolposkopsko ispitivanje svakako vrlo atraktivan naèin za suzbijanje.