Koliko ko ta kupiti blagajnu

U 2015. godini ¾eljeznice su preuzele obvezu kori¹tenja blagajne. Prema zakonu koji je potpisan 4. studenoga 2014. godine, poveæala se skupina poduzetnika koji trebaju kupiti blagajnu.Fiskalna blagajna, bez obzira na kredit, ima nove prodavaèe u broju isporuka i usluga.

Kada je rijeè o isporuci, od sada æe u blagajni trebati dobavljaè parfema i toaletnih voda. Proizvodi koji se stavljaju na razinu zrakoplova ne ulaze u njih. Poduzeæa koja prodaju usluge kao ¹to su opskrba tekuæim plinom, proizvodi koji se mogu koristiti u konstrukciji motornih goriva, tj. Njihovi dodaci, poluprikolice, prikolice, dijelovi motora, duhanski proizvodi, alkoholna piæa, radio oprema, telefon, komunikacijska oprema, fotografska oprema ili CD-ovi i DVD-ovi, kao i kasete, magnetske vrpce i diskete takoðer moraju imati blagajnu. To vrijedi i za pru¾atelje numerièkih i analognih nosaèa podataka, kada su registrirani kao i neregistrirani.Uspjeh pru¾anja pomoæi donio im je mnogo vi¹e nego u uspjeh isporuke. Fiskalna blagajna nema smisla u vrhu maloprodaje u sljedeæim sluèajevima: popravak motornih vozila, motocikala i mopeda (takoðer popravak guma, kotaèa, njihov ulaz, obnavljanje i obnavljanje, tehnièki pregled i iskustvo vozila, prijevoz njihove ruène prtljage taksijem, skrb medicinske usluge lijeènika i stomatologa, kao i usluge frizera, kozmetièara i kozmetièkih usluga. Ugostiteljske usluge predlo¾ene stacionarnim predmetima (u suvremenim sezonskim i ugostiteljskim objektima i moram biti u moguænosti unovèiti fiskalnu cijenu bez razloga za vrh prodaje. ©to je dobro, pravne usluge (npr. Usluge koje nudi odvjetnik takoðer su do¹le u ovu skupinu, ali iskljuèuju usluge koje pru¾aju javni bilje¾nici.Fiskalna blagajna, bez razloga, na kredit u maloprodaji primjenjuje se samo na maloprodaju ili prodaju gdje fizièke osobe ne vode poslovanje. U sluèaju kada su mu¹karci samo tvrtke, ustanove i prodajna mjesta na tim visokim razinama, nije potrebno da se radi o blagajni.Treba imati na umu da se propis primjenjuje na sve visoko uvr¹tene, a ne samo na nove porezne obveznike. U uspjehu poreznih obveznika koji nisu imali obvezu registrirati prodaju putem blagajni, zajedno s prednje strane 2015. godine, kupiti fiskalnu blagajnu, izvr¹iti fiskalizaciju i prijaviti u naslov. Patite posljednja dva mjeseca.