Modni dizajner luk

Pro¹le subote predstavljena je emisija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su morali vidjeti ¹to su dizajneri pripremili za sezonu spajanja. Meðu publikom mogli smo vidjeti i nekoliko slavnih osoba, novinara i politièara.Prefinjeni prikaz trajao je u najstro¾oj komponenti, a cjelina se odvijala bez ikakvih prepreka. Na putu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihova je uloga bila zasnovana na potpuno oèitim i osjetljivim tkaninama s velikim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari su voljeli prozraène, ¹arene maksi suknje u kolekciji za kukièanje. Uz njih su odu¹evili i èipka, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za vruæu odjeæu, dizajneri su za ljude, izmeðu ostalog, predlo¾ili pletene ¹e¹ire s odgovarajuæim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹enim èipkom i svje¾im cvijeæem.Nakon predstave pripremljena je aukcija lijepe vjenèanice pripremljene za ovu priliku. Haljina je predana osobi koja je trebala ostati anonimna. Osim toga, neke su odjeæe iz najnovije kolekcije takoðer bile na aukciji. Prihod od ove aukcije bit æe poznat na¹em domu za nezbrinutu djecu. Treba naglasiti da brand ¾eljno podr¾ava razne vrijedne i pozitivne akcije. Njegovi su vlasnici u vi¹e navrata odgodili prodaju na¹ih proizvoda, a predmet prodaje bio je èak i posjet odreðenoj tvornici.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija stiæi do ureda danas poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da tvrtka razmi¹lja o uspostavi e-trgovine u kojoj bi bile va¾ne zbirke osim u stacionarnim trgovinama.Na¹a vlastita tvrtka za odjeæu pojedinac je najveæih proizvoðaèa odjeæe u zemlji. Ima nekoliko tvornica u velikoj regiji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, na èelu mnogih vrhunskih krojaèa, krojaèa i arhitekata. S vremena na vrijeme, tvrtka ujedinjuje kolekcije s prvim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije u¾ivaju tako veliko priznanje da su èak i prije pokretanja trgovine spremne u malom redu spremnom za pojedinaèno jutro. Ove zbirke se dogaðaju tog dana.Èlanci ove ustanove iz mnogo godina brzo u¾ivaju veliku popularnost meðu primateljima, takoðer u zemlji i inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, èini se da ne spominjemo mnoge nagrade koje je postigla, a za koje tvrde da su èlanci najvi¹e kvalitete.

Pogledajte svoju trgovinu: Jednokratna ljekarna