Modni rodendanski show

U subotu æe se odr¾ati prezentacija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su ¾eljeli vidjeti ¹to su dizajneri radili za sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Fino pode¹ena predstava postojala je u najstro¾em moguæem vremenu i punina je postala nesmetana. Na putu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihova sposobnost kori¹tenja potpuno iskrenih i laganih tkanina s velikim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari najvi¹e su se brinuli za prozraène, ¹arene maksi suknje u broju spremnim za kukièanje. Meðu njima, odu¹evljenje je izazvalo èipka, romantiène haljine i bluza s rufflesima i vezenim bikinijem. Za toplu odjeæu, dizajneri su za ¾ene, izmeðu ostalog, predlo¾ili pletene kape s dobrim zaobilaznicama, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon emisije zavr¹ena je aukcija lijepe vjenèanice pripremljene posebno za ovu ceremoniju. Haljina je prodana osobi koja je ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, na aukciji je bilo i manje najnovije kolekcije. Prihod od ove aukcije bit æe posveæen pojedinom djeèjem domu. Mora se naglasiti da ime ¾eljno podr¾ava razne tople i skupe kampanje. Njegovi vlasnici su se u vi¹e navrata ¾alili na prodaju svojih proizvoda, a onda je prodaja bila èak i posjet datim tvornicama.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najmodernija kolekcija stiæi u skladi¹ta poèetkom svibnja. Osim toga, najavio je da brand razmi¹lja o otvaranju online trgovine u kojoj bi obrnute kolekcije bile kompatibilne nego u stacionarnim trgovinama.Lokalni modni brand je piæe meðu najbogatijim proizvoðaèima odjeæe na svijetu. U svakoj zemlji postoji nekoliko tvornica. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, u tome prije svega mnogo najzanimljivijih krojaèa, krojaèa i dizajnera. U svakoj fazi ova tvrtka stvara kolekcije u zamjenu za dobre poljske dizajnere. Ove kolekcije imaju doista sna¾an uspjeh, da jo¹ prije otvaranja trgovine, oni koji su veæ spremni za drugaèije jutarnje ¹minke u dugim redovima. Ove kolekcije izlaze istog dana.Proizvodi ove tvrtke veæ dugi niz godina od velikog su interesa za javnost, kako u svijetu tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ona ne dolazi da ne spominje mnoge nagrade koje je primila i koje potvrðuju da su rezultati najvi¹e vrijednosti.

Pogledajte svoju trgovinu: Barijera, jednokratna odjeæa