Odjel za ekologiju i za titu okoli a prirodno sveueili te u poznanju

Sigurnosna pitanja i provjere funkcija u sektoru uglavnom se odnose na pomoæ prirodnog okoli¹a. Poku¹ajmo pokazati kako je EU normalizirao odredbe u kombinaciji s industrijskom sigurno¹æu na temelju studije sluèaja - & nbsp;

Zbog èinjenice da je znaèajan dio strojeva i, nadalje, alati posveæeni stvaranju stvari u rudnicima uglja, u kojima postoji opasnost od eksplozije metana i ugljene pra¹ine, Direktiva 94/9 / EC, koja se posveæuje prijetnji.

U o¾ujku 1994. Europski parlament i Vijeæe usvojili su tzv novi pristup 94/9 / EC u pogledu reguliranja zakona zemalja èlanica u vezi s ureðajima i za¹titnim metodama koje se stavljaju u zemlju u potencijalnom potencijalu eksplozije, koji se zove atex direktiva. savjet je osigurati nesmetan protok robe koji æe pru¾iti visok stupanj za¹tite od eksplozije. Meðutim, to pravilo nije bilo kljuèni korak u odnosu na razinu usklaðenosti za¹tite od eksplozija u Europskoj grupi. Gotovo dvadeset godina svi su se morali prilagoditi nekoliko tzv stari pristup o slobodnoj trgovini robama sada je ukljuèen u naèelo ATEX.

Direktiva 94/9 / EC integrirana je u stan od 1. srpnja 2003., zamjenjujuæi stare direktive o starom pristupu 76/117 / EEC i 79/196 / EEC za elektriène ureðaje koji su utemeljeni na podruèjima koja su u opasnosti od napada na i Direktive 82/130 / EEC, koja govori o elektriènim ureðajima koji se stavljaju u uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama u pozadini plinovoda. Postupci za ocjenu suglasnosti na temelju starog pristupa ovisili su samo o elektriènoj opremi koja je potrebna za ispunjavanje svih toèno definiranih sigurnosnih zahtjeva. Istra¾ivanja su pokazala da su elektrièni ureðaji izvor paljenja, iako u nekim sluèajevima. U klubu sada¹njosti, u naèelima starog pristupa obilje¾ene prijetnje samo elektriènom prirodom gotovo je dostatno uèiniti pristojan opseg za¹tite, ¹to se provodi propisom 100a Rimskog ugovora.