Oneei aeenje zraka str 35 ref

Èesto se dogaða da ¹tetni prah, otopljen u industrijskim plinovima, plinovima izgaranja ili vi¹e u zraku, djeluje u smislu rada. Ova vrsta oneèi¹æenja ¹teti zdravlju ljudi i ljudi na takvim mjestima. ©to onda uèiniti da zaposlenici ne moraju brinuti o posljedicama kori¹tenja zagaðenog okoli¹a?

Najsavr¹enije rje¹enje sastoji se od industrijskog uklanjanja pra¹ine. Proces uklanjanja pra¹ine nazvan "ekstrakcija pra¹ine" omoguæuje oslobaðanje ¹tetnih plinova ili pra¹ine s radnih mjesta na kojima je vjerojatno da æe imati negativan uèinak na zdravlje zaposlenika.

Sustavi za odsisavanje pra¹ine obraðuju se na svim mjestima gdje je va¾no izgraditi pra¹njavim radnim mjestima sa suhom pra¹inom, razlikovati se s finim èesticama koje je potrebno ukloniti. Tehnolo¹ki kolektori pra¹ine mogu stoga biti u energetskom, zavarivaèkom, metalnom, prehrambenom ili farmaceutskom dijelu. Opasna pra¹ina nastaje tijekom proizvodnih procesa, obièno kao rezultat prerade proizvoda i tijekom prijenosa rastresitih materijala izmeðu transportera. Potrebno je biti svjestan toga da su neki pra¹ci toksièni za dobar sustav i da bi se njihova koncentracija trebala smanjiti na radnim mjestima pomoæu sustava za ekstrakciju pra¹ine.

Kako bi se osiguralo da su stari sustavi za ekstrakciju pra¹ine iznimno uèinkoviti, trebaju se koristiti lokalni sustavi za ekstrakciju, koji se sastoje od samonosivih ruku, dojki i nape, koji se nalaze u prostorima centra za emisiju oneèi¹æenja. Obavezno, morate takoðer zapamtiti da trajno uklonite grozdove pra¹ine, ¹to ih uèinkovito sprjeèava da se podignu i nasele. Va¾an èimbenik je propu¹tanje spojeva u konstrukciji, jer æe se sva propu¹tanja koristiti za dobivanje pra¹ine izvana, ¹to æe utjecati na kvalitetu uklanjanja pra¹ine.

Zbog zdravlja zaposlenika vrijedi ulagati u industrijsko uklanjanje pra¹ine. Industrijska postrojenja uèinkovito æe zaustaviti sve oneèi¹æujuæe tvari koje mogu ¹tetno utjecati na tijelo, ¹to se mijenja od rada do uèinkovitosti. Stoga se ne smije zaboraviti da su instalacije za uklanjanje pra¹ine u industriji ponekad zahtjevi, definirani pravilima i standardima zdravlja i sigurnosti. ©tovi¹e, njihovo kori¹tenje donosi mnoge prednosti, zbog èega je vrijedno ulagati i uzeti takva rje¹enja.