Ovo je podrueje opasnosti

ATEX direktiva (Atmosphères Explosibles, takoðer poznata kao Direktiva 94/9 / EC, definitivno je Europska unija, koja definira bitne zahtjeve proizvoda koji se daju za primjenu u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Opasnost od eksplozije metana i ugljene pra¹ine idealna je veæina strojeva i alata koji se koriste u rudnicima kamenog ugljena, a ATEX direktiva se odnosi na alate i za¹titne stilove namijenjene za uporabu u podruèjima izlo¾enim opasnosti od eksplozije. Takoðer, nove sigurnosne odredbe u jednoj zemlji Europske unije razlikovale su se jedna od druge, ¹to je imalo znaèajnu prepreku slobodi razmjene dobara izmeðu zemalja èlanica.Stoga je stvorena jedinstvena ATEX direktiva koja je objedinila postojeæe propise i definitivno olak¹ala cirkulaciju materijala u Europskoj grupi. U provedbi odredbi èlanka 100a Rimskog ugovora, najva¾nija toèka ATEX direktive je jamèiti slobodno kretanje roba koje osiguravaju visoku razinu za¹tite od eksplozija. ©to se tièe ureðaja namijenjenih knjizi na podruèjima ugro¾enim eksplozijom, Europski parlament i Vijeæe Europske unije objavili su 23. o¾ujka 1994. ATEX direktivu 94/9 / EC, koja je stupila na snagu 1. srpnja 2003. godine. Osim toga, Direktiva 1999/92 / EC ATEX137 (takoðer poznata kao ATEX KORISNICI usvojena je 16. prosinca 1999., koja mijenja minimalne sigurnosne zahtjeve za aktivnosti u pozadini gdje postoji rizik od eksplozivne atmosfere. ATEX Direktiva 94/9 / EC stupila je na snagu 1. srpnja 2003. i zamijenila prethodne Direktive 76/117 / EEC i 79/196 / EEC.

CE oznaka (fr Conformité Européenneidentifikacijski broj certifikacijskog tijelaSimbol izvr¹enjaeksplozivna skupinakategoriji ureðajavrsta za¹tite od eksplozijeeksplozivna podskupinatemperaturni razred

Ling Fluent

Preporuèujemo Atex trening