Poremeaeaj hiperaktivnosti s nedostatkom pa nje

U eri sve veæeg protoka informacija i meðunarodnih transakcija ili samih tvrtki, sve va¾niju ulogu igraju sve vrste prevoditelja, a takoðer se suoèavaju sa strastvenim prevoðenjem materijala s odreðenog jezika u novi. Razlikujemo nekoliko vrsta financijskih ili pravnih prijevoda, a sami prevoditelji, kao ¹to su oni poduzeti.

©to se tièe prvog tipa, tj. Zakletih prijevoda, oni su stoga formirani od strane zakletih prevoditelja, koji su takoðer tzv. povjerenje javnosti. Provedba razumijevanja ove varijante potrebna je za sudske i procesne dokumente, ¹kolske dokumente, potvrde, spise o graðanskom statusu, svjedod¾be i druge vanjske i vanjske dokumente.

Tada mo¾emo upoznati specijalizirane prijevode. Na¾alost, ovdje su potrebna posebna znanja i socijalne potvrde za prevoditelje. Meðutim, tim ili izniman prevoditelj koji se usredotoèuje na prevoðenje takvih poruka trebao bi biti struènjak ili mislilac u odreðenoj stvari. Osim postojeæih dokaza, u takav sustav treba ukljuèiti i savjetnike i lektore kao ¹to su odvjetnici, IT struènjaci ili in¾enjeri.

Opæenito govoreæi, prijevodi zapravo mogu funkcionirati u svim podruèjima ¾ivota. Sigurno je, meðutim, moguæe razlikovati neke od najra¹irenijih od njih, na koje postoji najveæa potra¾nja s popisa. Postoje, dakle, tipièni pravni konteksti, kao ¹to su ugovori, pisma namjere, presude, javnobilje¾nièka djela, jamstva iz trgovina.Tada se mogu razlikovati ekonomski i bankovni prijevodi, opæenito ekonomski. To ukljuèuje sva izvje¹æa, predlo¹ke i pozive za financiranje iz EU-a, poslovne planove, kreditne kartice, bankarske propise itd.

Definirani su trgovinski dokumenti, kao ¹to su brodski i teretni dokumenti, reklamni i marketin¹ki materijali, carinski propisi, sve pritu¾be i EU ugovori.

Osim toga, èesto se mogu vidjeti i tehnièke i IT publikacije, kao ¹to su upute za stroj i alat, prezentacije, izvje¹æa, materijali iz odjela za gradnju, lokalizacija softvera, tehnièka dokumentacija i upute za korisnike raèunalnog programa.

Na kraju se jo¹ uvijek sjeæamo medicinskih tekstova, kao ¹to su zapisi o klinièkim ispitivanjima, zapisi o bolesnicima, popisi medicinske i laboratorijske opreme, znanstveni tekstovi, kvaliteta lijekova, oglasi i tekstovi iz paketa lijekova, registracijska dokumentacija za nove lijekove.