Program za kreditne tvrtke

Program CDN Klasyka nije samo koherentna veæ i cjelovita ponuda namijenjena i prosjeènom, kada i malom poduzetni¹tvu u proizvodnom, uslu¾nom i komercijalnom dijelu.

Varikosette

Cijeli organizam CDN paketa proizvodi se iz tri vrste programa. Prije svega, to je plan skladi¹tenja i fakturiranja, gdje mo¾emo pronaæi tvrtku ++, fakture. Postoji jo¹ jedan financijski i raèunovodstveni projekt u sastavu Porezne knjige i Obrtne knjige. Treæe, to je program za ljudske resurse i plaæe, gdje mo¾ete pronaæi Pay Plus, Payroll i HR.1 Tvrtka ++, Invoices - su sustavi ureðeni u velikom rasponu funkcija koje olak¹avaju fleksibilno i blisko rukovanje komercijalnim i servisnim procesima u poduzeæu.2 Porezna knjiga, trgovaèka knjiga - ti programi uvelike olak¹avaju rad bez mjesta na usvojenom naèinu evidentiranja gospodarskih dogaðaja. Oni pobolj¹avaju rad raèunovodstvenog odjela.3 Plaæe plus, plaæe i ljudski resursi - to su programi koji dobro podr¾avaju sve procese odluèivanja koji dolaze u novim stilovima vo¾nje na temelju podataka prikupljenih u bazi podataka sustava.Iz navedenih programa svaki primatelj mo¾e odabrati proizvode prikladne za njegov ured i prilagoditi ih pojedinaèno.Cijeli CDN klasièni paket jednostavan je i fleksibilan. Projekti su brandirani raèunalni sustavi podataka za poslovne usluge. Oni lijeèe u MS-DOS mediju. Naèin rada mo¾e se koristiti i za Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. Oni su bliski i izdr¾ljivi, a sav sustav je savr¹en. Ne postoji samo najbolji, veæ i najljep¹i paket meðu poduzetnicima.Pouzdana prednost cjelokupnog Comarch ERP sustava je u tome ¹to se priprema za kombiniranje ¾eljeznica u PDV-u i bilo koje druge izmjene u njihovom zakonodavstvu u perspektivi daljnjeg, kada i skupljeg. Program besprijekorno broji poreze i dobro upravlja knjigama. O tome govore kupci koji su raspravljali samo o paketu u pozitivnom sustavu. Programi se takoðer stalno a¾uriraju od preko dvadeset godina, zahvaljujuæi kojima su stekli vrlo èestu grupu partnera i korisnika koji ih napu¹taju.