Program za proizvodnu tvrtku

Program comarch erp xl, koji se prije nazivao CDN XL. Softver je podatak i za prosjeène i za bogate tvrtke koje sudjeluju u sljedeæim vrstama industrija: komercijalnoj, proizvodnoj i uslu¾noj.

Program comarch erp xl ima veliku funkcionalnost. Njegova vidljiva strana je ista da æe postiæi punu podr¹ku i automatizirati poslovne procese. To vam daje moguænost upravljanja svim poslovnim procesima koji padaju u va¹ ured. Osim toga, radi se o modularnoj konstrukciji, tako da svaki primatelj mo¾e odabrati onu koja odgovara va¹im poslovnim potrebama. Cijeli naèin mo¾e biti i on-line i izvanmre¾no.Ideja je godinama bila najèe¹æe odabrani ERP sustav. Vi¹e od 4.000 poduzeæa ima zadovoljan trenutni softver. Ova metoda je ukljuèena u prikladnije kori¹tenje prodajnih kanala. Zahvaljujuæi tome, vrlo je va¾no voditi ne samo logistiku, veæ i resurse.Ovaj integrirani sustav je svestran ureðaj u ERP kategoriji na tr¾i¹tu. Njezin opseg obuhvaæa sva podruèja poslovanja tvrtke.Modul "Trgovina i distribucija" u sustavu kupit æe se za potporu provedbi procesa u podruèju trgovine i distribucije. Ona upravlja tvrtkom s prodajne i nabavne strane.Modul "Proizvodnja" opremljen je alatima za jedinicu i serijski rad. Tu su i alati za diskretne i procesne radove. Podr¾ava projektne aktivnosti, kao i njihovo dovr¹enje. Pru¾a moguænost definiranja tehnologije, definiranja proizvodne rute, izrade rasporeda proizvodnje i provedbe proizvodnog procesa.Modul "Upravljanje skladi¹tem" daje vam moguænost kontrole zaliha i izdavanja naloga za skladi¹tenje. Zahvaljujuæi takvom modulu pogre¹ke se mogu lako otkloniti.Modul "Servis i popravci" kupit æe se za registraciju, kao i za izvr¹enje servisnih naloga. To je posljednji alat za implementaciju procesa iz podruèja usluga.Modul "CRM" daje vam moguænost prikupljanja podataka o klijentima. Zahvaljujuæi tome, mo¾ete preuzeti obrazovanje o svojim i va¹im potencijalnim kupcima. Pru¾a moguænost upravljanja radom prodajnih i marketin¹kih timova.Program erp xl takoðer ima mnogo razlièitih opcija koje biste trebali nauèiti iz vlastite prakse.