Raeunovodstvo razvojne tvrtke

Vlasnici tvrtki èesto tra¾e raèunalni program koji æe ih osloboditi monotonog i dugotrajnog rada, uz odr¾avanje raèunovodstvenih evidencija i naplate s poreznim naslovom. Raèunovodstveni sustavi zadovoljavaju sva pitanja vrlo originalnih primatelja, uvijek dodaju fleksibilnost i jednostavnost kori¹tenja. Ono ¹to je posebno va¾no je da se one podudaraju s va¾nim propisima i na kraju su podlo¾ne ispunjavanju zahtjeva najdu¾e moguæe skupine korisnika. Ponuda se takoðer odnosi na tvrtke koje vode cjelokupno raèunovodstvo, kada i institucije plaæaju u obliku knjige profita i izdataka, tj. Na pau¹alnoj osnovi poreza.

Enova raèunovodstvo je ¹irok raspon funkcija potrebnih za uèinkovito voðenje knjige trgovanja: od upravljanja planovima raèuna, preko smanjenja i raèunovodstva, postupanja s naseljima, do servisiranja stalnih sredstava.

Enova je vrlo user-friendly sustav s modernim suèeljem koje pru¾a najbolju ergonomiju i udobnost rada. Zahvaljujuæi intuitivnom kreatoru sustava, poèetak knjige s idejom neæe uzrokovati probleme ni za nekoliko iskusnih korisnika.

Ova ideja, u kombinaciji s drugom, pru¾a mnogo vi¹e fleksibilnosti. Osim pune funkcionalnosti osnovnog sustava, to dopu¹ta Izraditi izvje¹æa i ispise, opisati poslovne dogaðaje na specifièan naèin, izvr¹iti analizu zapisa prema razlièitim znaèajkama, dr¾ati tzv. vlastitim poljima, ili namiriti naselja u cijenama ili ih registrirati prema pojedinim vrstama. Moguæa je i implementacija drugih rje¹enja.

Osnovne znaèajke raèunovodstvenog programa:voðenje KPiR-a ili jedinstvene porezne prijave;uvid i prebrojavanje evidencija PDV-a: kupnje, prodaje, gotovinske isplate, usklaðivanja plaæanja PDV-a koji nisu plaæeni u naslovu;evidenciju stalnih sredstava, ali i psiholo¹kih i pravnih vrijednosti;standardna plaæa;dostava gotovinskih i nenovèanih gotovinskih transakcija, gotovinski izvje¹taji;izdavanjem ZUS deklaracija takoðer i moguænost izvoza na platitelja.