Rizik od eksplozije ex

Radoholizam je jaka mentalna ovisnost. Ona se oèituje u stalnoj potrebi za ispunjavanjem na¹ih du¾nosti, u èemu je zanemarena obitelj, prijatelji, odmor i mir. Naravno, stvar je u nekom aspektu svega ljudskog ¾ivota. Stoga je radoholizam jedna od ovisnosti koja se ne usredotoèuje na sramotu. Ali kada ih prepoznati kod kuæe?

Radoholizam karakterizira velika potreba za svakodnevnim radom. Bolesni svaki trenutak tretiraju kao izgubljeno vrijeme. Tada imaju nelagodu i lo¹e raspolo¾enje. Èesto se nalaze u kuænim uredima nakon radnog vremena, a odvajaju se od slobodnih dana i praznika. Zato zanemaruju obitelj, prijatelje i ne privlaèe zabavu, ali ne razvijaju vlastite slabosti i ukljuèenost. Vrlo èesto ga prate kroniène glavobolje, muènina, umor i problemi s pa¾njom i spavanjem.

Kako bi se olak¹alo lijeèenje, vrijedi pronaæi razloge za tu èinjenicu. Obièno su ovisnici tipièni perfekcionisti. Imaju ogromne ambicije i planiraju uèiniti sve savr¹eno, vrlo te¹ko, bez ikakvih nedostataka. Mnoge ¾ene takoðer imaju da se radoholizam mo¾e sastojati od iskustva vlastite vrijednosti. Ovisnici su u pro¹losti èesto bili materijalni problemi, a danas ¾ele koristiti svoju funkciju kako bi poveæali zaradu.

Radoholizam, kao i svaka psiholo¹ka ovisnost, ima poznate negativne uèinke. Jedna od njih je, paradoksalno, smanjenje uèinkovitosti i produktivnosti. Radoholièari su preoptereæeni stalnim obavljanjem du¾nosti i ne shvaæaju posljednje, da zapravo gube puno vremena, na primjer, spominjuæi praksu i razmi¹ljanje o svakom zadatku. Najgora nuspojava je izgubiti brigu o svom ¾ivotu, zbog èega ovisnici nu¾no moraju iæi na ljudsku psihoterapiju.