Roditeljski roditeljski kalkulator

Lokalizacija softvera je pomalo prilagodba asortimana potrebama tr¾i¹ta pretvaranjem razlièitih oglasa i dokumentiranja ideje u odreðeni jezik, ali i vje¹tom prilagodbom konvencijama va¾nim u odreðenom jeziku. Funkcionira uglavnom na naèin na koji su slova sortirana u abecedi, a naèin L10n je definiran.Ljudi koji zapoèinju dobro poznatu tvrtku za inozemno tr¾i¹te trebali bi biti upoznati s pretpostavkom lokalizacije softvera i sigurno æe biti uspje¹ni. Najva¾niji èimbenici njihovog rada ovise o toènom polo¾aju softvera, zbog èega bismo ga trebali dati tvrtki koja ukljuèuje ogromnu studiju u ovom dijelu. Danas ih gotovo i nema problema s pronala¾enjem, jer ih je tijekom cijele godine jo¹ uvijek puno na tr¾i¹tu, a izvedbena uloga u njima su struènjaci najvi¹e kvalitete. Mnoge tvrtke u ovom podruèju suraðuju s pravim profesionalcima.Sretne i bri¾ne tvrtke koje pru¾aju takve usluge trebale bi nam ponuditi vi¹ejeziènu lokaciju softvera, lokaciju web stranica, multimedijalne lokacije i lokacije raèunalnih igara, neke od tih tvrtki takoðer se bave in¾enjeringom lokacije, ¹to jamèi potpunu lokaciju. U takvim tvrtkama vje¹ti lingvisti rade s iznimno velikim profesionalnim iskustvom, vrlo uèinkovitim lokacijskim in¾enjerima, DTP struènjacima, voditeljima projekata i ispitivaèima. Struènjaci DTP-a obraæaju se iscrpnoj pripremi na¹ih pisama na knjige i tisak, zahvaljujuæi kojima mogu grafièki prilagoditi datoteku izvorniku ili stvoriti potpuno novi izgled. To rade struènjaci koji su obuèeni u podruèju sastavljanja proizvoda u stranim stilovima.