Samopo tovanje zaposlenika to treba napisati

Poljski propisi govore o detaljima kori¹tenja poreznih olak¹ica za kupnju fiskalnog po¹tanskog termalnog pisaèa. Ovo olak¹anje je povrat od 90% kupovne cijene, ali ne mo¾e prelaziti 700 PLN. Istodobno, ako poduzetnik kupi vi¹e ureðaja, to se ogranièenje izraèunava za sve zasebno, a ne za ¹iru javnost. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, porezna olak¹ica za blagajnu je profitabilna i u¹tedjet æe vam mnogo novca.

Vrijedi uzeti ovu opciju. Napokon, postoje pravila za kori¹tenje takvog popusta. Oni su ukljuèeni u Zakon o porezu na materijal i pomoæ.Prva pomisao je na potrebu prijavljivanja u poreznoj tarifi broja registarskih blagajni za koje smatraju da su u stanju zabilje¾iti promet i iznos porezne obveze. Osim toga, treba dodati i adresu pod kojom æe se koristiti iznosi. Treba napomenuti da takav uèinak treba vratiti prije nego ¹to imovina zapoène s blagajnama.Druga osnova je nu¾nost zadr¾avanja odreðenih datuma u kojima bi porezni obveznik trebao instalirati i poèeti koristiti deklarirane blagajne.Osim toga, ovaj iznos mora udovoljavati tehnièkim uvjetima koji su opisani u Odluci o PDV-u. Kao i specifiène funkcije. Na primjer, mora omoguæiti siguran protok podataka na vanjski medij. Blagajne se tehnièki provjeravaju prije izdavanja zahtjeva za povratom.Novo pravilo odnosi se na osobe uklonjene s PDV-a. Takve osobe, radi dobivanja povrata za kupnju blagajne, moraju podnijeti poseban zahtjev koji sadr¾i sveobuhvatne podatke o poreznom obvezniku. Primjerice, u tom smislu treba obuhvatiti ime i prezime, podatke o adresi, porezni identifikacijski broj i broj bankovnog raèuna, za koji je lako poslati povrat novca za kupnju takve blagajne. Rok za dobivanje takvog povrata je 25 dana od trenutka podno¹enja sljedeæeg zahtjeva od strane poreznog obveznika.Ukratko, valja spomenuti gore navedena naèela. Nakon njihovog zadovoljstva treba razlikovati olak¹ice za kupnju blagajne.