Softver za trgovaeka dru tva

Ljudi koji vode kampanju znaju koliko je va¾no brzo i funkcionalno slu¾iti klijentu. Obièno u specifiènim i èesto posjeæenim prostorima, u kojima se mnoge narud¾be lako pogre¹no shvaæaju ili previðaju. Pravi softver koji pobolj¹ava rad restorana, bara ili nove ugostiteljske toèke znaèajno olak¹ava rad, ¹to æe poveæati zadovoljstvo ne samo klijenta, nego i zaposlenika. ©to bi trebalo karakterizirati takav program?

Inovativno rje¹enje je implementacija zaslona osjetljivog na dodir. Zahvaljujuæi posljednjem trenutku, program je usmjeren na apsolutni minimum, a dodatno osposobljavanje osobe za rje¹avanje ove ideje je pametno i lagano. Intuitivna priroda bit æe velika prednost, jer æe veæina ugostiteljskog osoblja poslu¾iti softver. Iz jednog i jedinog razloga nu¾na je izrada modularnog programa, koji omoguæuje da se zadatak prilagodi zahtjevima vlasnika restorana ili bara.

Takav bi program istovremeno trebao ne samo olak¹ati rad, veæ i dati poslodavcu moguænost da kontrolira vrijeme rada i vrijednost servisiranja zaposlenika. Potrebno je odr¾avati uèinkovitu razmjenu podataka izmeðu posluga u sobu, kuhinje i upravljanja, kao i uvoðenje novih jela, promjena cijena ili programa bonusa ili rabata za stalne kupce. Fleksibilnost u prilagoðavanju potrebama èovjeka je velika prednost takvog softvera. Pijte iz najboljih programa ovog standarda na trgu je gastro pos program koji mo¾e obavljati sve gore navedene znaèajke, kao i mnoge nove. Stoga je to odlièan lijek za vlasnike pizzerija, prostorije s restoranima brze hrane. Sveobuhvatna usluga cijele dvorane, znaèajno pobolj¹anje komunikacije izmeðu pojedinih skupina zaposlenika na terenu i moguænost uvoðenja sorti znaèajke su koje bi trebale uvjeriti svakog poduzetnika koji je u gastronomskom podruèju du¾an predstaviti se trenutnom planu.