Stopa tumaeenja

U zbirci profesionalne prevoditeljske agencije, osim pisanih prijevoda, tumaèi se smatraju i tumaèima koji ne samo da moraju uèiti dobar stil i poznavati jeziène, nego i dodatne znaèajke prevoditelja.

Specifiènost simultanog prevoðenjaUredi usmjereni na simultano simultano tumaèenje u glavnom gradu nagla¹avaju da su zbog prirode takvih prijevoda meðu najozbiljnijima. Sama èinjenica da se oni igraju usmeno, odnosno smatramo da oni èine usmene prijevode stresniji su i moraju imati izuzetno veliku sliku i otpornost na stresore. Te¹koæu dodaje i èinjenica da ovdje ne mo¾emo podr¾ati bilo koje rjeènike, jer sada¹njost nije va¾na. Tijekom prijevoda prevoditelj izvodi prijevod paralelno s onim ¹to govornik izra¾ava. Isto znaèi da nema mjesta za jeziène praznine.

Koje druge stranice treba prevoditi prevoditelj?Prvo i najva¾nije, morate biti u moguænosti podijeliti va¹u pa¾nju. S iste strane, prenosi superiorni sadr¾aj slu¹ateljima, a sljedeæi slu¹a udaljeniji dio sadr¾aja koji treba prevesti. Drugi va¾an dio je savr¹eno pamæenje. Ako je te¹ko koncentrirati se i zapamtiti sadr¾aj koji slu¹a, on ga neæe vjerno prevesti.

Tko ima takve prijevode?Ovaj prevoditelj je posebno popularan tijekom raznih vrsta poslovnih razgovora, pregovora ili treninga, te tijekom predavanja ili meðunarodnih konferencija. Najèe¹æe se izvode u najopremljenijim kabinama, opremljenim dobrom opremom, koju prevoditelj mora naravno pru¾iti izvrsnu uslugu.Ako ¾eli prisutnost u pravom prijevodu, odaberite prevoditelja, koja je posljednja vje¹tina, a ne samo znanje.