Usluge izgradnje blagajne

Nekoliko èimbenika utjeèe na cijenu blagajne. Prije svega, va¾niji fiskalni ureðaji jednaki su onima koji ukljuèuju moæ dodatnih, korisnih funkcija. Ako planiramo stvoriti pravu kupnju, a istodobno ne tro¹imo previ¹e, dobro razmislite unaprijed, koje su vrijednosti ili koje æe biti naznaèene i koje mo¾emo otpustiti.

Nitko ne voli preplatiti. Oèito je da, suoèeni s potrebom za kupnjom fiskalnog ureðaja, tra¾imo najjeftinije opcije. Naravno, tra¾ili su da bude solidan, dobar i lo¹. Na¾alost, ponekad se dogodi da se neka oprema ne dr¾i popularne, a jeftina nije obièno atraktivna. Meðutim, dobro uskladena fiskalna kasa takoðer mo¾e biti jeftina, dok svi reagiraju na na¹e zahtjeve. Èesto mo¾emo susresti i zanimljive popuste, gdje æe najjeftinija blagajna biti kvalitetna.

Blagajna koja poma¾e poslovanjuMnogi faktori utjeèu na vrijednost fiskalnog ureðaja. Prva od njih je velièina rada ureðaja. Zamislimo da li æe se na¹a blagajna koristiti samo za izdavanje potvrda i ispis izvje¹æa, ili æemo na njoj provesti neke analize ili izjave. Ako je blagajna olak¹ati kampanju, uèinkovitije je ispisati fiskalni pisaè koji se mo¾e povezati s prijenosnim raèunalom i funkcionirati na podacima kodiranim u njegovoj memoriji. ©to je vi¹e novih funkcija je blagajna, sada¹nja je prilièno skupa. Da vidimo koje su moguænosti koje nude fiskalni ureðaji koje nudi prodavatelj i da razmislimo koji æe od aktualnih radova biti koristan za nas.

Drugi vrlo va¾an èimbenik je kapacitet baze podataka PLU, tj. Spremljena roba i usluge. ©to vi¹e posla mo¾ete u¹tedjeti, to je vrijednija cijena. Zato u dugim supermarketima neæemo vidjeti malu, najjeftiniju blagajnu, veæ veliki ureðaj za koji je vlasnik tvrtke platio od 3.000 do èak 8.000 zlota. U tvornicama s velikom robnom bazom, takvi su fiskalni ureðaji nu¾ni, ali da li na¹a tvrtka oèito mora imati oèiglednu blagajnu? Ako prodamo samo desetke uèinaka i ne planiramo taj iznos poveæati na nekoliko tisuæa, za nas je sasvim dovoljna mala blagajna.

Nestrpljivi potro¹aèJeftine blagajne èesto ispisuju potvrde presporo. Na¾alost, to je pravilo, ali se vrlo èesto dogaða. Ako uvijek imamo puno kupaca, ovaj æe se postupak pokazati prilièno nemiran.