Uslugu i raeun

Poduzetnici koji pru¾aju raèune za svoje usluge dobro su svjesni bilo kakvih problema vezanih uz ovo pitanje. Pokazalo se da je moæ takvih dokumenata svaki dan, na¾alost ona æe ih kontrolirati. I premda je teoretsko pisanje fakture dostupna vje¾ba, ovdje svatko od nas mo¾e reæi mnogo pogre¹aka. Svaki tekst treba sadr¾avati mnogo va¾nih informacija, ne mo¾ete pogrije¹iti prilikom ulaska.

Program za izradu raèuna æe ukloniti najèe¹æe pogre¹kePodatke o poduzetniku i èovjeku, adrese i brojeve NIP-a, brojeve bankovnih raèuna - to je va¾na informacija kada se èesto vr¹e pogre¹ke u pisanju. Svima se mo¾e dogoditi da æe zavr¹avanjem ¾ivog dokumenta, kao ¹to je ovaj, prikazati znamenke na va¾noj toèki. Potrebno je mnogo vremena da se ispi¹e polje dokumenta u kojem bi poduzeæu trebalo dati usluge ili robu, stopu PDV-a i iznose: bruto i neto, a ovdje mnogi ulagaèi èine pogre¹ku. Va¾no je zapamtiti da rukopis raèuna ne samo da poveæava rizik od stvaranja manjih pogre¹aka, ¹to je vjerojatno da æe biti tragiène posljedice, ali takoðer zahtijeva puno vremena. Stoga ne èudi ¹to va¾niji poduzetnici tako rado ula¾u u cijeli projekt kako bi se izdali raèuni.

Koje prednosti mogu sadr¾avati?Dobra ideja za raèune je kraæi rizik od pogre¹aka prilikom izdavanja dokumenta i u¹tede vremena. Podaci o klijentima pohranjuju se na kartici struènjaka pa ih ne bi trebalo unositi s druge. Lak¹e je organizirati fakture i njihovo numeriranje. Popis veæ izdanih raèuna obièno je pri ruci, onda svaki poduzetnik mo¾e isprobati koji su raèuni veæ plaæeni, a koji jo¹ nisu realizirani. Sa znaèajnom dozom klijenata, ova uloga mo¾e olak¹ati ¾ivot u velikoj mjeri. Vrijeme u pismima je stoga jo¹ jedna prednost koju poduzetnici cijene. ©to jo¹ vrijedi spomenuti? Èinjenica da je izraèunavanje poreza u uspjehu e-raèuna jednostavan zadatak djeteta. Samo unesite neto ili bruto iznos, unesite primjenjivu stopu PDV-a i program æe automatski izvr¹iti izraèune. Redoslijedom kako mnoge stvari zavr¹e uz pomoæ Interneta, velika je prednost biti u moguænosti koristiti PDF raèun i poslati ga elektronièkim putem. To je dodatna prednost koju poduzetnici puno cijene.