Zloein od mumbaija

U javnim objektima, kao i na podruèju razlièitih ureda za zapo¹ljavanje, trebaju postojati sigurnosni prekidaèi. Oni prikazuju elemente dobro funkcionirajuæe instalacije ranog upozorenja, u modernoj instalaciji otpornoj na eksplozije i vatru. Zahvaljujuæi njima mo¾ete izbjeæi tragediju.

Sigurnosni prekidaèi stoje na druge naèine i mogu se implementirati u mnogo razlièitih oblika.Sigurnosni prekidaèi s odvojenim ventilima korisni su na tr¾i¹tu, a mogu se uspje¹no koristiti iu kliznim i nagibnim vratima. Mo¾ete ih staviti na oblike ili na opremu. Sigurnosni prekidaèi s posebnim ventilima takoðer dopu¹taju sigurnosnu za¹titu. pokrivaèi se mogu uzeti, a za vrijeme trajanja rada ureðaji moraju biti pravilno ugraðeni, jer je njihov zamah osiguranje sigurnosti rada ureðaja.Prekidaèi polo¾aja sa sigurnosnom funkcijom koriste se kao za¹tita od eksplozije i strojeva i instalacija. Obveza njihova kori¹tenja proizlazi iz tradicionalnih direktiva EU-a.Sljedeæi stil je prekidaè linije za zaustavljanje u sluèaju nu¾de. Koristi se za monta¾u u ustanove i alate koji se ne mogu osigurati pomoæu prijenosnih poklopaca strojeva. Prekidaèi linija za zaustavljanje u nu¾di, za razliku od prekidaèa polo¾aja, imaju moguænost aktiviranja funkcije e-stop na ukupnu duljinu kabela.Vrste sigurnosnih prekidaèa su takoðer prekidaèi za zatezanje remena i remena. Adaptira se za ureðaje koji su dizajnirani za no¹enje materijala. Njihov je posao pratiti stupanj napetosti remena. U toèki pravilnog zatezanja remena prekidaè je ukljuèen.